הובלות מיכאל ובוריס

moving in Rehovot

השאירו את מספר הטלפון שלכם

ונחזור אליכם תוך מספר דקות עם הצעה אטרקטיבית

pexels-artem-podrez-5025633

moving in Rehovot

השאירו את מספר הטלפון שלכם

ונחזור אליכם תוך מספר דקות עם הצעה אטרקטיבית

moving in Rehovot

Moving to Rehovot: Embracing the Charm of a Thriving City

Nestled amidst the rolling hills and vibrant landscapes of Israel, Rehovot stands as a captivating blend of urban sophistication and natural beauty. Renowned for its scientific prowess and cultural allure, Rehovot beckons with its promise of an enriching and fulfilling life. As you embark on your journey to this dynamic city, consider enlisting the expertise of local movers to ensure a seamless and stress-free transition.

Moving in Rehovot

 

moving price list

price

quotations for movinging a one-room apartment / studio in Rehovot ₪600-1200
how much does it cost to moving a 2 – room apartment in Rehovot ₪ 1000-2000
how much does it cost to moving a 3 – room apartment in Rehovot ₪ 2000-3000
how much does it cost to moving a 4 – room apartment in Rehovot ₪ 3000-4000
how much does it cost to moving a 5 – room apartment in Rehovot ₪ 4000-5000
how much does it cost to moving a 6 – room apartment in Rehovot ₪ 5000-6000
how much does it cost to moving a 7 – room apartment in Rehovot ₪ 6000-7000
cost of moving to the home in Rehovot ₪ 2000-3000
office moving in Rehovot 500-800 ₪ for a room
moving of penthouses and penthouses in Rehovot ₪ 4000-5000
moving of villas in Rehovot ₪ 4000-5000
moving of housing units in Rehovot 600-1200 ₪

Navigating the Moving Process with Local Expertise

Entrusting your move to experienced local movers offers a multitude of benefits. Their familiarity with Rehovot’s streets, traffic patterns, and unique challenges proves invaluable, ensuring a smooth and efficient relocation process. Moreover, local movers possess a deep understanding of the city’s regulations and procedures, guiding you through any complexities with ease.

התקשרו כבר עכשיו לטלפון או מלאו את הפרטים בטופס

Unveiling Rehovot’s Enchanting Charms

Rehovot exudes a captivating charm that seamlessly intertwines the dynamism of urban life with the tranquility of nature. Immerse yourself in the city’s rich scientific heritage, evident in its world-renowned Weizmann Institute of Science. Explore the verdant expanse of the Rehovot Botanical Garden, where a symphony of colors and fragrances awaits.

Embracing the City’s Cultural Tapestry

Rehovot’s cultural scene pulsates with vibrancy, offering a diverse array of artistic expressions. Immerse yourself in the city’s thriving theater scene, where captivating performances unfold. Delve into the world of art at the Rehovot Museum, where masterpieces come to life.

התקשרו כבר עכשיו לטלפון או מלאו את הפרטים בטופס

Establishing Roots in a Welcoming Community

Rehovot’s warm and welcoming community extends open arms to newcomers. Forge meaningful connections with your neighbors, embracing the city’s strong sense of camaraderie. Engage in local activities and events, immersing yourself in the heart of Rehovot’s vibrant spirit.

As you embark on your new chapter in Rehovot, allow the city’s captivating charm to embrace you. With the support of local movers and the welcoming spirit of the community, your transition to Rehovot is sure to be a journey of discovery and fulfilment.

Easing Your Move to Rehovot: Packing Strategies for a Smooth Transition

As you prepare to embark on your exciting journey to the vibrant city of Rehovot, meticulous packing plays a pivotal role in ensuring a seamless and stress-free relocation experience. By adopting strategic packing techniques, you can not only streamline the moving process but also minimize the risk of damage to your precious belongings.

Declutter and Purge: Lightening Your Load

Before delving into the packing frenzy, take a moment to declutter your possessions. Donate or sell items that you no longer need or use. This not only reduces the overall volume of belongings to be transported but also lightens your load, making the move more manageable for the movers.

Categorize and Organize: A System for Success

Divide your belongings into categories based on room or function. This organized approach streamlines the packing process and facilitates easy unpacking at your new abode. Label each box clearly with its contents and the designated room, ensuring that the movers can effortlessly place boxes in their respective locations.

Protect Your Valuables: A Shield Against Damage

Wrap fragile items individually in bubble wrap or packing paper to prevent breakage during transit. Fill empty spaces in boxes with crumpled paper or packing peanuts to stabilize the contents and minimize shifting during transport. Utilize sturdy boxes designed specifically for moving to ensure the safety of your belongings.

Essentials at Hand: A Box for the First Night

Pack a separate box containing essential items you’ll need immediately upon arrival at your new home, such as toiletries, medications, a change of clothes, and important documents. This will save you from rummaging through boxes during the first few days.

Furniture Disassembly: Making Room for Maneuvers

Disassemble large furniture pieces such as beds, tables, and dressers to facilitate easier transportation. If possible, retain the original hardware and packaging for reassembly at your new home. Clearly label each disassembled component to ensure a smooth reassembly process.

Clear Pathways for Movers: A Smooth Flow

Ensure that all walkways and hallways are clear of clutter to provide the movers with unobstructed access to boxes and furniture. This will not only expedite the moving process but also minimize the risk of accidents.

Labeling and Inventory: Keeping Track of Your Possessions

Create a comprehensive inventory of all your belongings, including a detailed description of each item and its corresponding box number. This inventory will serve as a valuable reference, enabling you to track your possessions throughout the move and ensure that everything arrives safely at your new home.

Communication is Key: Setting Expectations

Communicate clearly with your moving company regarding your expectations and preferences. Inform them about any fragile items or special handling requirements. Maintaining open communication will foster a collaborative and efficient moving experience.

By following these strategic packing guidelines, you can transform your move to Rehovot into a seamless and stress-free endeavor. Your organized approach will not only save time and energy but also ensure the safekeeping of your cherished possessions. Embrace the excitement of this new chapter and embark on your Rehovot adventure with confidence and peace of mind.

Easing Your Move to Rehovot: Packing Strategies for a Smooth Transition

As you prepare to embark on your exciting journey to the vibrant city of Rehovot, meticulous packing plays a pivotal role in ensuring a seamless and stress-free relocation experience. By adopting strategic packing techniques, you can not only streamline the moving process but also minimize the risk of damage to your precious belongings.

Declutter and Purge: Lightening Your Load

Before delving into the packing frenzy, take a moment to declutter your possessions. Moving to a new city often presents an excellent opportunity to reevaluate your belongings and make space for the things that truly matter. Donate or sell items that you no longer need or use. This not only reduces the overall volume of belongings to be transported but also lightens your load, making the move more manageable for the movers and potentially reducing your moving costs.

Categorize and Organize: A System for Success

Organize your belongings into categories based on room or function. This organized approach streamlines the packing process and facilitates easy unpacking at your new abode. Label each box clearly with its contents and the designated room, ensuring that the movers can effortlessly place boxes in their respective locations. Additionally, consider color-coding boxes or using stickers to further enhance visual identification.

Protect Your Valuables: A Shield Against Damage

Wrap fragile items individually in bubble wrap or packing paper to prevent breakage during transit. Fill empty spaces in boxes with crumpled paper or packing peanuts to stabilize the contents and minimize shifting during transport. Utilize sturdy boxes designed specifically for moving to ensure the safety of your belongings. Consider using specialized packing materials for specific items, such as wardrobe boxes for hanging clothes and dishware dividers for protecting fragile plates and glasses.

Essentials at Hand: A Box for the First Night

Pack a separate box containing essential items you’ll need immediately upon arrival at your new home, such as toiletries, medications, a change of clothes, important documents, and a basic toolkit. This will save you from rummaging through boxes during the first few days and provide you with peace of mind as you settle into your new surroundings.

Furniture Disassembly: Making Room for Maneuvers

Disassemble large furniture pieces such as beds, tables, and dressers to facilitate easier transportation and prevent damage while maneuvering through doorways and hallways. If possible, retain the original hardware and packaging for reassembly at your new home. Clearly label each disassembled component to ensure a smooth reassembly process. Consider using furniture disassembly services offered by professional movers if you prefer not to handle this task yourself.

Clear Pathways for Movers: A Smooth Flow

Ensure that all walkways and hallways are clear of clutter to provide the movers with unobstructed access to boxes and furniture. This will not only expedite the moving process but also minimize the risk of accidents and potential damage to your belongings. Remove any obstacles or tripping hazards, such as loose rugs, mats, or toys, to create a safe and efficient moving environment.

Labeling and Inventory: Keeping Track of Your Possessions

Create a comprehensive inventory of all your belongings, including a detailed description of each item, its condition, and its corresponding box number. This inventory will serve as a valuable reference, enabling you to track your possessions throughout the move and ensure that everything arrives safely at your new home. Additionally, take photos or videos of your belongings before packing to further aid in identification and potential insurance claims if necessary.

Communication is Key: Setting Expectations

Maintain open communication with your moving company regarding your expectations and preferences. Discuss any specific instructions or concerns you may have, such as handling of fragile items, furniture arrangements, or access to your new residence. Clearly inform them about any special requirements or considerations, such as fragile items, accessibility needs, or parking arrangements.

Additional Tips for a Smooth Move:

  • Packing supplies: Gather packing supplies such as boxes, packing tape, bubble wrap, packing peanuts, markers, and labels in advance to avoid last-minute scrambling.
  • Protect floors and surfaces: Cover floors and surfaces with protective coverings such as moving blankets or drop cloths to prevent scratches or damage during the moving process.
  • Seek help when needed: Don’t hesitate to ask for help from friends, family, or professional movers if you feel overwhelmed by the packing task.
  • Embrace the process: View packing as an opportunity to organize your belongings and make decisions about what to keep, donate, or discard.
  • Enjoy the new adventure: Embrace the excitement of moving to a new city and look forward to creating new memories in Rehovot.

By following these strategic packing guidelines and additional tips, you can transform your move to Rehovot into a seamless and stress-free endeavor. Your organized approach and proactive communication will not only save time and energy but also ensure the safe relocation.

moving price list

price

moving refrigerator 800 liters in Rehovot 400-600 ₪
moving refrigerator 650 liters in Rehovot 400-550 ₪
moving refrigerator 600 liters in Rehovot 400-500 ₪
moving refrigerator 500 liters in Rehovot 400-470 ₪
moving refrigerator 400 liters in Rehovot 400-450 ₪
moving refrigerator 300 liters in Rehovot 400-400 ₪
moving office refrigerator in Rehovot 400-300 ₪
moving wine rack in Rehovot 400-350 ₪
moving wine refrigerator in Rehovot 400-800 ₪
moving mini-bar in Rehovot 400-1200 ₪
moving built-in gas panel in Rehovot 400-1000 ₪
moving gas-range in Rehovot 400-1400 ₪
moving oven in Rehovot 400-250 ₪
moving wide gas stove in Rehovot 400-1700 ₪
moving microwave in Rehovot 400-1900 ₪
moving dishwasher in Rehovot 400-1950 ₪
moving clothes dryer in Rehovot 400-2000 ₪
moving vertical washing machine in Rehovot 400-2200 ₪
moving washing machine in Rehovot 400-650 ₪
moving narrow electric heater in Rehovot 400-700 ₪
moving wide electric heater in Rehovot 400-950 ₪
moving floor lamp in Rehovot 400-280 ₪
moving torchere in Rehovot 400-850 ₪
moving fan in Rehovot 400-900 ₪
moving big air conditioner in Rehovot 400-320 ₪
moving middle air conditioner in Rehovot 400-380 ₪
moving small air conditioner in Rehovot 400-430 ₪
moving table lamp in Rehovot 400-520 ₪
moving personal computer in Rehovot 350-600 ₪
moving small tv in Rehovot 350-550 ₪
moving middle tv in Rehovot 350-500 ₪
moving large tv in Rehovot 350-470 ₪
moving music center in Rehovot 350-450 ₪
moving acoustic system in Rehovot 350-400 ₪
moving home theater acoustics 5.1 in Rehovot 350-300 ₪
moving synthesizer in Rehovot 350-350 ₪
moving electric piano in Rehovot 350-800 ₪
moving small piano in Rehovot 350-1200 ₪
moving middle piano in Rehovot 350-1000 ₪
moving large piano in Rehovot 350-1400 ₪
moving guitar in Rehovot 350-250 ₪
moving darbuka in Rehovot 350-1700 ₪
moving mini grand piano (weight: 250 kg length: 140-155 cm) in Rehovot 350-1900 ₪
moving cabinet grand piano (small) (weight: 300 kg length: 160-175 cm) in Rehovot 350-1950 ₪
moving cabinet grand piano (weight: 350 kg length: 180-195 cm) in Rehovot 350-2000 ₪
moving grand piano (weight: 430 kg length: 200-220 cm) in Rehovot 350-2200 ₪
moving concert grand piano (weight: 450 kg length: 225-250 cm) in Rehovot 350-650 ₪
moving concert grand piano (weight: 500 kg length: above 270 cm) in Rehovot 350-700 ₪
moving sewing machine in Rehovot 350-950 ₪
moving fireplace in Rehovot 350-280 ₪
moving dining table up to 4 seats in Rehovot 350-850 ₪
moving glass dining table up to 4 seats in Rehovot 350-900 ₪
moving dining table up to 6 seats in Rehovot 350-320 ₪
moving glass dining table up to 6 seats in Rehovot 350-380 ₪
moving dining table up to 8 seats in Rehovot 350-430 ₪
moving glass dining table up to 8 seats in Rehovot 350-520 ₪
moving dining table up to 10 seats in Rehovot 300-600 ₪
moving small coffee table in Rehovot 300-550 ₪
moving glass coffee table (small) in Rehovot 300-500 ₪
moving big coffee table in Rehovot 300-470 ₪
moving glass coffee table (big) in Rehovot 300-450 ₪
moving coffee table xl in Rehovot 300-400 ₪
moving glass coffee table xl in Rehovot 300-300 ₪
moving round coffee table in Rehovot 300-350 ₪
moving stand table in Rehovot 300-800 ₪
moving nested tables in Rehovot 300-1200 ₪
moving small computer desk in Rehovot 300-1000 ₪
moving large computer desk in Rehovot 300-1400 ₪
moving desk with stands in Rehovot 300-250 ₪
moving writing desk without drawers in Rehovot 300-1700 ₪
moving writing desk with drawers in Rehovot 300-1900 ₪
moving writing desk with 2 stands in Rehovot 300-1950 ₪
moving writing desk with shelves in Rehovot 300-2000 ₪
moving small writing desk in Rehovot 300-2200 ₪
moving small writing desk with drawers in Rehovot 300-650 ₪
moving corner writing desk in Rehovot 300-700 ₪
moving large rectangular console table in Rehovot 300-950 ₪
moving small rectangular console table in Rehovot 300-280 ₪
moving large figured console table in Rehovot 300-850 ₪
moving middle figured console table in Rehovot 300-900 ₪
moving small figured console table in Rehovot 300-320 ₪
moving folding chair in Rehovot 300-380 ₪
moving stool in Rehovot 300-430 ₪
moving dining chair in Rehovot 300-520 ₪
moving bar stool with back in Rehovot 270-600 ₪
moving bar tabouret in Rehovot 270-550 ₪
moving bar stool without back in Rehovot 270-500 ₪
moving office chair in Rehovot 270-470 ₪
moving kitchen table-island in Rehovot 270-450 ₪
moving small kitchen table-island in Rehovot 270-400 ₪
moving pouf in Rehovot 270-300 ₪
moving chair in Rehovot 270-350 ₪
moving tv chair in Rehovot 270-800 ₪
moving low back armchair in Rehovot 270-1200 ₪
moving 2-seat sofa in Rehovot 270-1000 ₪
moving 3-seat sofa in Rehovot 270-1400 ₪
moving 4-seat sofa in Rehovot 270-250 ₪
moving sleeper sectional 3-seat corner in Rehovot 270-1700 ₪
moving sleeper sectional 4-seat corner and daybed in Rehovot 270-1900 ₪
moving sleeper sectional 4-seat corner and 2 daybeds in Rehovot 270-1950 ₪
moving 3-seat sofa bed in Rehovot 270-2000 ₪
moving 2-seat sofa bed in Rehovot 270-2200 ₪
moving futon in Rehovot 270-650 ₪
moving folding sofa in Rehovot 270-700 ₪
moving single youth bed with motor in Rehovot 270-950 ₪
moving steret in Rehovot 270-280 ₪
moving youth bed with motor in Rehovot 270-850 ₪
moving youth bed in Rehovot 270-900 ₪
moving single bed in Rehovot 270-320 ₪
moving single bed with drawers in Rehovot 270-380 ₪
moving single bed with pull out bed in Rehovot 270-430 ₪
moving 1.5 seat bed in Rehovot 270-520 ₪
moving 1.5 seat bed with drawers in Rehovot 250-600 ₪
moving double bed in Rehovot 250-550 ₪
moving double bed with drawers in Rehovot 250-500 ₪
moving double bed with lifting mechanism in Rehovot 250-470 ₪
moving mattress 1 seat in Rehovot 250-450 ₪
moving mattress 1.5 seat in Rehovot 250-400 ₪
moving mattress 2 seats in Rehovot 250-300 ₪
moving single metal bed in Rehovot 250-350 ₪
moving 1.5 seat metal bed in Rehovot 250-800 ₪
moving double metal bed in Rehovot 250-1200 ₪
moving orthopedic net on a single bed frame with a slat base in Rehovot 250-1000 ₪
moving orthopedic net on a 1.5 seat bed frame with a slat base in Rehovot 250-1400 ₪
moving orthopedic net on a double bed frame with a slat base in Rehovot 250-250 ₪
moving сhildren's bed in Rehovot 250-1700 ₪
moving kids two tier bed in Rehovot 250-1900 ₪
moving bookcase 12 sections in Rehovot 250-1950 ₪
moving bookcase 4 sections in Rehovot 250-2000 ₪
moving vertical bookcase 4 sections in Rehovot 250-2200 ₪
moving bookcase 8 sections in Rehovot 250-650 ₪
moving bookcase 16 sections in Rehovot 250-700 ₪
moving bookcase 25 sections in Rehovot 250-950 ₪
moving tv stand middle in Rehovot 250-280 ₪
moving tv stand big in Rehovot 250-850 ₪
moving nightstand in Rehovot 250-900 ₪
moving chest of drawers 1 door in Rehovot 250-320 ₪
moving high chest of drawers 1 door in Rehovot 250-380 ₪
moving chest of drawers 2 doors in Rehovot 250-430 ₪
moving high chest of drawers 2 doors in Rehovot 250-520 ₪
moving chest of drawers 3 doors in Rehovot 200-600 ₪
moving high chest of drawers 3 doors in Rehovot 200-550 ₪
moving chest of drawers 4 doors in Rehovot 200-500 ₪
moving high chest of drawers 4 doors in Rehovot 200-470 ₪
moving console mirror middle in Rehovot 200-450 ₪
moving console mirror big in Rehovot 200-400 ₪
moving wardrobe 1 door in Rehovot 200-300 ₪
moving wardrobe 2 doors in Rehovot 200-350 ₪
moving wardrobe 3 doors in Rehovot 200-800 ₪
moving wardrobe 4 doors in Rehovot 200-1200 ₪
moving wardrobe 5 doors in Rehovot 200-1000 ₪
moving wardrobe 6 doors in Rehovot 200-1400 ₪
moving swaddling table in Rehovot 200-250 ₪
moving chest of drawers in Rehovot 200-1700 ₪
moving glass case s in Rehovot 200-1900 ₪
moving glass case l in Rehovot 200-1950 ₪
moving glass case m in Rehovot 200-2000 ₪
moving bookcase in Rehovot 200-2200 ₪
moving glass cabinet display case narrow in Rehovot 200-650 ₪
moving glass cabinet display case 2 doors in Rehovot 200-700 ₪
moving glass-door cabinet in Rehovot 200-950 ₪
moving glass-door cabinet 3 doors in Rehovot 200-280 ₪
moving high narrow bookcase in Rehovot 200-850 ₪
moving low narrow bookcase in Rehovot 200-900 ₪
moving low bookcase in Rehovot 200-320 ₪
moving wide bookcase in Rehovot 200-380 ₪
moving wall mounted shelves s in Rehovot 200-430 ₪
moving wall mounted shelves l in Rehovot 200-520 ₪
moving wall mounted shelves xl in Rehovot 100-600 ₪
moving wall shelves s in Rehovot 100-550 ₪
moving wall shelves l in Rehovot 100-500 ₪
moving wall shelves xl in Rehovot 100-470 ₪
moving wall shelves 2x s in Rehovot 100-450 ₪
moving wall shelves 2x l in Rehovot 100-400 ₪
moving wall shelves 2x xl in Rehovot 100-300 ₪
moving shelf for shoes in Rehovot 100-350 ₪
moving shoe storage 2 sections in Rehovot 100-800 ₪
moving shoe storage 3 sections in Rehovot 100-1200 ₪
moving shoe storage 4 sections in Rehovot 100-1000 ₪
moving sideboard m in Rehovot 100-1400 ₪
moving sideboard l in Rehovot 100-250 ₪
moving plastic bookcase s in Rehovot 100-1700 ₪
moving plastic bookcase l in Rehovot 100-1900 ₪
moving plastic bookcase xl in Rehovot 100-1950 ₪
moving wall clock in Rehovot 100-2000 ₪
moving floor clock in Rehovot 100-2200 ₪
moving aquarium (volume: 100 l.) in Rehovot 100-650 ₪
moving aquarium (volume: 200 l.) in Rehovot 100-700 ₪
moving aquarium (volume: 300 l.) in Rehovot 100-950 ₪
moving aquarium (volume: 400 l.) in Rehovot 100-280 ₪
moving picture without a mat s in Rehovot 100-850 ₪
moving picture in a frame under glass s in Rehovot 100-900 ₪
moving picture without a mat m in Rehovot 100-320 ₪
moving picture in a frame under glass m in Rehovot 100-380 ₪
moving picture without a mat l in Rehovot 100-430 ₪
moving picture in a frame under glass l in Rehovot 100-520 ₪
moving picture without a mat xl in Rehovot 150-600 ₪
moving picture in a frame under glass xl in Rehovot 150-550 ₪
moving picture without a mat xxl in Rehovot 150-500 ₪
moving picture in a frame under glass xxl in Rehovot 150-470 ₪
moving picture xxxl in Rehovot 150-450 ₪
moving mirrors s in Rehovot 150-400 ₪
moving mirrors m in Rehovot 150-300 ₪
moving mirrors l in Rehovot 150-350 ₪
moving mirrors xl in Rehovot 150-800 ₪
moving carpet s in Rehovot 150-1200 ₪
moving carpet m in Rehovot 150-1000 ₪
moving carpet xl in Rehovot 150-1400 ₪
moving cardboard box s in Rehovot 150-250 ₪
moving cardboard box m in Rehovot 150-1700 ₪
moving cardboard box l in Rehovot 150-1900 ₪
moving cardboard box xl in Rehovot 150-1950 ₪
moving suitcase s in Rehovot 150-2000 ₪
moving suitcase l in Rehovot 150-2200 ₪
moving suitcase xl in Rehovot 150-650 ₪
moving bag s in Rehovot 150-700 ₪
moving bag m in Rehovot 150-950 ₪
moving bag xl in Rehovot 150-280 ₪
moving trainer multi in Rehovot 150-850 ₪
moving tennis table in Rehovot 150-900 ₪
moving trampoline s in Rehovot 150-320 ₪
moving scooter in Rehovot 150-380 ₪
moving bicycle in Rehovot 150-430 ₪
moving kids' bike in Rehovot 150-520 ₪
moving bike trainer m in Rehovot 600-600 ₪
moving bike trainer xl in Rehovot 600-550 ₪
moving trainer treadmill in Rehovot 600-500 ₪
moving trainer treadmill xl in Rehovot 600-470 ₪
moving dumbbells in Rehovot 600-450 ₪
moving outdoor table s in Rehovot 600-400 ₪
moving outdoor table l in Rehovot 600-300 ₪
moving outdoor table xl in Rehovot 600-350 ₪
moving glass outdoor table in Rehovot 600-800 ₪
moving outdoor table with 2 benches in Rehovot 600-1200 ₪
moving beach deckchair in Rehovot 600-1000 ₪
moving deckchair in Rehovot 600-1400 ₪
moving garden chair in Rehovot 600-250 ₪
moving garden chair 2x in Rehovot 600-1700 ₪
moving outdoor table in Rehovot 600-1900 ₪
moving ladder in Rehovot 600-1950 ₪
moving plastic chair in Rehovot 600-2000 ₪
moving outdoor rocking bench in Rehovot 600-2200 ₪
moving brazier l in Rehovot 600-650 ₪
moving brazier xl in Rehovot 600-700 ₪
moving potted plants s in Rehovot 600-950 ₪
moving potted plants m in Rehovot 600-280 ₪
moving potted plants in Rehovot 600-850 ₪
moving potted plants l in Rehovot 600-900 ₪
moving potted plants xl in Rehovot 600-320 ₪
moving potted plants xxl in Rehovot 600-380 ₪
moving closed door wardrobe (1 section) in Rehovot 600-430 ₪
moving closed door wardrobe (2 sections) in Rehovot 600-520 ₪
moving closed door wardrobe (3 sections) in Rehovot 1000-600 ₪
moving closed door wardrobe (4 sections) in Rehovot 1000-550 ₪
moving closed door wardrobe (5 sections) in Rehovot 1000-500 ₪
moving closed door wardrobe (6 sections) in Rehovot 1000-470 ₪
moving wardrobe in Rehovot 1000-450 ₪
moving wardrobe middle in Rehovot 1000-400 ₪
moving wardrobe with drawers in Rehovot 1000-300 ₪
moving low closed door wardrobe (1 section) in Rehovot 1000-350 ₪
moving low closed door wardrobe (2 sections) in Rehovot 1000-800 ₪
moving low closed door wardrobe (3 sections) in Rehovot 1000-1200 ₪
moving low closed door wardrobe (4 sections) in Rehovot 1000-1000 ₪
moving low closed door wardrobe (5 sections) in Rehovot 1000-1400 ₪
moving low closed door wardrobe (6 sections) in Rehovot 1000-250 ₪
moving shelving s in Rehovot 1000-1700 ₪
moving shelving m in Rehovot 1000-1900 ₪
moving shelving xl in Rehovot 1000-1950 ₪
moving storage combination with drawers in Rehovot 1000-2000 ₪
moving glass storage combination with drawers in Rehovot 1000-2200 ₪
moving corner shelving unit in Rehovot 1000-650 ₪
moving narrow shelving unit in Rehovot 1000-700 ₪
moving narrow storage combination with filing in Rehovot 1000-950 ₪
moving narrow storage combination with filing (glass) in Rehovot 1000-280 ₪
moving drawer unit in Rehovot 1000-850 ₪
moving console table in Rehovot 1000-900 ₪
moving table l in Rehovot 1000-320 ₪
moving table xl in Rehovot 1000-380 ₪
moving ergonomic desk in Rehovot 1000-430 ₪
moving table with storage l in Rehovot 1000-520 ₪
moving table with storage xl in Rehovot 800-600 ₪
moving ergonomic desk + console table in Rehovot 800-550 ₪
moving ergonomic desk with storage + console table in Rehovot 800-500 ₪
moving table with shelves in Rehovot 800-470 ₪
moving office conference table in Rehovot 800-450 ₪
moving office conference table l in Rehovot 800-400 ₪
moving office conference table xl in Rehovot 800-300 ₪
moving 2x filing cabinet in Rehovot 800-350 ₪
moving 3x filing cabinet in Rehovot 800-800 ₪
moving 4x filing cabinet in Rehovot 800-1200 ₪
moving 5x filing cabinet in Rehovot 800-1000 ₪
moving metal cabinets for documents in Rehovot 800-1400 ₪
moving metal cabinet for documents in Rehovot 800-250 ₪
moving cabinet (format а1) in Rehovot 800-1700 ₪
moving cooler s in Rehovot 800-1900 ₪
moving cooler l in Rehovot 800-1950 ₪
moving cooler xl in Rehovot 800-2000 ₪
moving water bottle in Rehovot 800-2200 ₪
moving safe s in Rehovot 800-650 ₪
moving safe m in Rehovot 800-700 ₪
moving safe l in Rehovot 800-950 ₪
moving safe xl in Rehovot 800-280 ₪
moving safe xxl in Rehovot 800-850 ₪
moving printer xl in Rehovot 800-900 ₪
moving printer l in Rehovot 800-320 ₪
moving computer in Rehovot 800-380 ₪

לפני שאתם יוצאים מהאתר

השאירו את הטלפון שלכם

ואנחנו נוזיל לכם כל הצעת מחיר

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו