הובלות מיכאל ובוריס

moving in Netivot

השאירו את מספר הטלפון שלכם

ונחזור אליכם תוך מספר דקות עם הצעה אטרקטיבית

pexels-artem-podrez-5025633

moving in Netivot

השאירו את מספר הטלפון שלכם

ונחזור אליכם תוך מספר דקות עם הצעה אטרקטיבית

moving in Netivot

Embrace the Charm of Netivot with a Seamless Relocation

Nestled amidst the captivating landscapes of Israel’s Negev Desert, Netivot beckons with its unique blend of desert allure, spiritual vibrancy, and warm hospitality. Whether drawn to its rich cultural heritage, its entrepreneurial spirit, or its stunning natural beauty, Netivot promises an enriching and captivating lifestyle. As you embark on your relocation journey to this enchanting city, careful planning and a trusted partner can ensure a smooth transition and a stress-free start to your Netivot adventure.

Moving in Netivot

 

moving price list

price

quotations for movinging a one-room apartment / studio in Netivot ₪600-1200
how much does it cost to moving a 2 – room apartment in Netivot ₪ 1000-2000
how much does it cost to moving a 3 – room apartment in Netivot ₪ 2000-3000
how much does it cost to moving a 4 – room apartment in Netivot ₪ 3000-4000
how much does it cost to moving a 5 – room apartment in Netivot ₪ 4000-5000
how much does it cost to moving a 6 – room apartment in Netivot ₪ 5000-6000
how much does it cost to moving a 7 – room apartment in Netivot ₪ 6000-7000
cost of moving to the home in Netivot ₪ 2000-3000
office moving in Netivot 500-800 ₪ for a room
moving of penthouses and penthouses in Netivot ₪ 4000-5000
moving of villas in Netivot ₪ 4000-5000
moving of housing units in Netivot 600-1200 ₪

Planning Your Move: A Smooth Start to Your Netivot Adventure

Accommodation:

התקשרו כבר עכשיו לטלפון או מלאו את הפרטים בטופס

Whether seeking a cozy apartment, a spacious family home, or a tranquil retirement villa, Netivot offers a diverse range of housing options to suit your specific needs and preferences. Begin your search early, exploring online listings, local real estate agencies, and word-of-mouth recommendations, allowing time to find the perfect place to call home.

Documents and Permits:

To ensure a seamless relocation, ensure you have all the necessary documentation in order, including your passport, visa, and any required permits for working or studying in Israel. Familiarize yourself with the legal requirements and regulations in Netivot to avoid any unforeseen challenges during your move.

Utility Connections:

התקשרו כבר עכשיו לטלפון או מלאו את הפרטים בטופס

Arrange for the transfer of your essential utility connections, including electricity, water, and internet service. Contact the respective providers in both your current and Netivot locations to initiate the transfer process, ensuring uninterrupted access to essential services.

Relocation Services:

Partner with a reliable moving company with a proven track record in Netivot to handle the complexities of your relocation. They will oversee every aspect of your move, from expert packing and loading to safe transportation and unpacking, ensuring your belongings arrive securely and in excellent condition.

Our Moving Company: Your Trusted Partner for a Smooth Relocation

At Our Moving Company, we are passionate about making your relocation to Netivot a hassle-free and stress-free experience. Our experienced and dedicated team is committed to providing exceptional service, ensuring that your move is handled with the utmost care and professionalism.

Here are just a few of the reasons why partnering with Our Moving Company is the best choice for your Netivot relocation:

 • Expertise and Experience: We possess extensive experience handling both local and international relocations in Netivot, ensuring a smooth and seamless transition for our clients.
 • High-Quality Equipment: We utilize top-notch moving equipment, including specialized trucks, packing materials, and lifting gear, to handle your belongings with precision and care. Our equipment ensures the safe and efficient transportation of your furniture, appliances, and valuable possessions.
 • Customized Relocation Packages: We understand that every move is unique. Our customizable relocation packages cater specifically to your needs and budget, whether you require partial or full-service relocation assistance.
 • Transparent Pricing: We provide upfront and transparent pricing, so you have complete clarity about the costs involved from the very beginning. Our pricing is based on the volume of your belongings, the distance of the move, and any additional services you may request.
 • Exceptional Customer Service: We prioritize exceptional customer service, ensuring you are kept informed throughout the entire relocation process. Our friendly and responsive team is readily available to answer any questions or address any concerns you may have.

Embark on Your Netivot Adventure with Confidence

By entrusting Our Moving Company with your relocation, you can rest assured that your journey to Netivot will be handled with the utmost care and professionalism. Our experienced team, combined with our commitment to excellence, will ensure a seamless and stress-free transition to your new home in Netivot. So, pack your bags, embrace the warmth of the desert, and prepare to experience the unique charm of Netivot, with Our Moving Company as your trusted partner.

Packing Heavy Furniture for a Smooth Move

 1. Empty Drawers and Cabinets: Before packing heavy furniture, empty all drawers and cabinets to reduce its weight and prevent damage during transportation. This will also make the furniture easier to maneuver and carry.
 2. Disassemble Large Furniture: If possible, disassemble large pieces of furniture, such as beds, dressers, and bookcases, into smaller, more manageable components. This will make them easier to pack, transport, and reassemble in your new home.
 3. Protect Surfaces with Padding: Wrap all vulnerable surfaces of heavy furniture, such as tabletops, mirrors, and glass panels, with protective padding, such as bubble wrap, packing paper, or blankets. This will prevent scratches, cracks, and other damage during transit.
 4. Securely Tape Drawers and Doors: Tape drawers and cabinet doors shut with duct tape or strong packing tape to prevent them from opening accidentally during transport. This will protect the contents of the drawers and cabinets and prevent them from spilling out.
 5. Use Sturdy Boxes for Heavy Items: Pack heavy furniture in sturdy cardboard boxes that can withstand the weight. Avoid using flimsy boxes or containers, as they may collapse under the weight of the furniture, causing damage to both the furniture and other belongings.
 6. Fill Empty Spaces with Packing Materials: Fill any empty spaces within the boxes with packing materials, such as crumpled paper or packing peanuts, to prevent the furniture from shifting around during transport. This will help to stabilize the furniture and prevent it from bouncing around inside the box.
 7. Label Boxes Clearly: Clearly label each box containing heavy furniture with its contents and destination room in your new home. This will make it easier for the movers to identify and place the furniture in the correct rooms upon arrival.

Packing Fragile Items for a Safe Move

 1. Wrap Fragile Items Individually: Wrap each fragile item individually with protective padding, such as bubble wrap, packing paper, or soft fabric. This will prevent them from rubbing against each other and causing damage during transport.
 2. Use Double Layers of Padding for Delicate Items: For particularly delicate items, such as fine china or glassware, use two layers of padding to provide extra protection. This will help to absorb shocks and prevent breakage during transit.
 3. Fill Boxes with Packing Peanuts: Fill boxes containing fragile items with packing peanuts or other loose-fill packing materials to further protect them from damage. This will help to cushion the items and prevent them from shifting around inside the box.
 4. Use Small Boxes for Fragile Items: Pack fragile items in small, sturdy cardboard boxes to minimize the risk of damage. Avoid using large boxes, as this can allow the items to move around more freely and increase the likelihood of breakage.
 5. Label Boxes as “Fragile”: Clearly label all boxes containing fragile items with a large “Fragile” sign or label. This will alert the movers to handle the boxes with extra care and prevent them from placing heavy items on top of them.
 6. Pack Fragile Items Last: Pack fragile items last to ensure they are not jostled or damaged during the packing process. This will also make them easier to unpack and access in your new home.

By following these best practices for packing heavy furniture and fragile items, you can ensure that your belongings arrive safely and in good condition during your move. Remember to choose a reliable moving company with experience handling both heavy and delicate items, and clearly communicate your packing preferences to them. With careful planning and proper packing techniques, you can make your relocation a smooth and successful experience.

moving price list

price

moving refrigerator 800 liters in Netivot 400-600 ₪
moving refrigerator 650 liters in Netivot 400-550 ₪
moving refrigerator 600 liters in Netivot 400-500 ₪
moving refrigerator 500 liters in Netivot 400-470 ₪
moving refrigerator 400 liters in Netivot 400-450 ₪
moving refrigerator 300 liters in Netivot 400-400 ₪
moving office refrigerator in Netivot 400-300 ₪
moving wine rack in Netivot 400-350 ₪
moving wine refrigerator in Netivot 400-800 ₪
moving mini-bar in Netivot 400-1200 ₪
moving built-in gas panel in Netivot 400-1000 ₪
moving gas-range in Netivot 400-1400 ₪
moving oven in Netivot 400-250 ₪
moving wide gas stove in Netivot 400-1700 ₪
moving microwave in Netivot 400-1900 ₪
moving dishwasher in Netivot 400-1950 ₪
moving clothes dryer in Netivot 400-2000 ₪
moving vertical washing machine in Netivot 400-2200 ₪
moving washing machine in Netivot 400-650 ₪
moving narrow electric heater in Netivot 400-700 ₪
moving wide electric heater in Netivot 400-950 ₪
moving floor lamp in Netivot 400-280 ₪
moving torchere in Netivot 400-850 ₪
moving fan in Netivot 400-900 ₪
moving big air conditioner in Netivot 400-320 ₪
moving middle air conditioner in Netivot 400-380 ₪
moving small air conditioner in Netivot 400-430 ₪
moving table lamp in Netivot 400-520 ₪
moving personal computer in Netivot 350-600 ₪
moving small tv in Netivot 350-550 ₪
moving middle tv in Netivot 350-500 ₪
moving large tv in Netivot 350-470 ₪
moving music center in Netivot 350-450 ₪
moving acoustic system in Netivot 350-400 ₪
moving home theater acoustics 5.1 in Netivot 350-300 ₪
moving synthesizer in Netivot 350-350 ₪
moving electric piano in Netivot 350-800 ₪
moving small piano in Netivot 350-1200 ₪
moving middle piano in Netivot 350-1000 ₪
moving large piano in Netivot 350-1400 ₪
moving guitar in Netivot 350-250 ₪
moving darbuka in Netivot 350-1700 ₪
moving mini grand piano (weight: 250 kg length: 140-155 cm) in Netivot 350-1900 ₪
moving cabinet grand piano (small) (weight: 300 kg length: 160-175 cm) in Netivot 350-1950 ₪
moving cabinet grand piano (weight: 350 kg length: 180-195 cm) in Netivot 350-2000 ₪
moving grand piano (weight: 430 kg length: 200-220 cm) in Netivot 350-2200 ₪
moving concert grand piano (weight: 450 kg length: 225-250 cm) in Netivot 350-650 ₪
moving concert grand piano (weight: 500 kg length: above 270 cm) in Netivot 350-700 ₪
moving sewing machine in Netivot 350-950 ₪
moving fireplace in Netivot 350-280 ₪
moving dining table up to 4 seats in Netivot 350-850 ₪
moving glass dining table up to 4 seats in Netivot 350-900 ₪
moving dining table up to 6 seats in Netivot 350-320 ₪
moving glass dining table up to 6 seats in Netivot 350-380 ₪
moving dining table up to 8 seats in Netivot 350-430 ₪
moving glass dining table up to 8 seats in Netivot 350-520 ₪
moving dining table up to 10 seats in Netivot 300-600 ₪
moving small coffee table in Netivot 300-550 ₪
moving glass coffee table (small) in Netivot 300-500 ₪
moving big coffee table in Netivot 300-470 ₪
moving glass coffee table (big) in Netivot 300-450 ₪
moving coffee table xl in Netivot 300-400 ₪
moving glass coffee table xl in Netivot 300-300 ₪
moving round coffee table in Netivot 300-350 ₪
moving stand table in Netivot 300-800 ₪
moving nested tables in Netivot 300-1200 ₪
moving small computer desk in Netivot 300-1000 ₪
moving large computer desk in Netivot 300-1400 ₪
moving desk with stands in Netivot 300-250 ₪
moving writing desk without drawers in Netivot 300-1700 ₪
moving writing desk with drawers in Netivot 300-1900 ₪
moving writing desk with 2 stands in Netivot 300-1950 ₪
moving writing desk with shelves in Netivot 300-2000 ₪
moving small writing desk in Netivot 300-2200 ₪
moving small writing desk with drawers in Netivot 300-650 ₪
moving corner writing desk in Netivot 300-700 ₪
moving large rectangular console table in Netivot 300-950 ₪
moving small rectangular console table in Netivot 300-280 ₪
moving large figured console table in Netivot 300-850 ₪
moving middle figured console table in Netivot 300-900 ₪
moving small figured console table in Netivot 300-320 ₪
moving folding chair in Netivot 300-380 ₪
moving stool in Netivot 300-430 ₪
moving dining chair in Netivot 300-520 ₪
moving bar stool with back in Netivot 270-600 ₪
moving bar tabouret in Netivot 270-550 ₪
moving bar stool without back in Netivot 270-500 ₪
moving office chair in Netivot 270-470 ₪
moving kitchen table-island in Netivot 270-450 ₪
moving small kitchen table-island in Netivot 270-400 ₪
moving pouf in Netivot 270-300 ₪
moving chair in Netivot 270-350 ₪
moving tv chair in Netivot 270-800 ₪
moving low back armchair in Netivot 270-1200 ₪
moving 2-seat sofa in Netivot 270-1000 ₪
moving 3-seat sofa in Netivot 270-1400 ₪
moving 4-seat sofa in Netivot 270-250 ₪
moving sleeper sectional 3-seat corner in Netivot 270-1700 ₪
moving sleeper sectional 4-seat corner and daybed in Netivot 270-1900 ₪
moving sleeper sectional 4-seat corner and 2 daybeds in Netivot 270-1950 ₪
moving 3-seat sofa bed in Netivot 270-2000 ₪
moving 2-seat sofa bed in Netivot 270-2200 ₪
moving futon in Netivot 270-650 ₪
moving folding sofa in Netivot 270-700 ₪
moving single youth bed with motor in Netivot 270-950 ₪
moving steret in Netivot 270-280 ₪
moving youth bed with motor in Netivot 270-850 ₪
moving youth bed in Netivot 270-900 ₪
moving single bed in Netivot 270-320 ₪
moving single bed with drawers in Netivot 270-380 ₪
moving single bed with pull out bed in Netivot 270-430 ₪
moving 1.5 seat bed in Netivot 270-520 ₪
moving 1.5 seat bed with drawers in Netivot 250-600 ₪
moving double bed in Netivot 250-550 ₪
moving double bed with drawers in Netivot 250-500 ₪
moving double bed with lifting mechanism in Netivot 250-470 ₪
moving mattress 1 seat in Netivot 250-450 ₪
moving mattress 1.5 seat in Netivot 250-400 ₪
moving mattress 2 seats in Netivot 250-300 ₪
moving single metal bed in Netivot 250-350 ₪
moving 1.5 seat metal bed in Netivot 250-800 ₪
moving double metal bed in Netivot 250-1200 ₪
moving orthopedic net on a single bed frame with a slat base in Netivot 250-1000 ₪
moving orthopedic net on a 1.5 seat bed frame with a slat base in Netivot 250-1400 ₪
moving orthopedic net on a double bed frame with a slat base in Netivot 250-250 ₪
moving сhildren's bed in Netivot 250-1700 ₪
moving kids two tier bed in Netivot 250-1900 ₪
moving bookcase 12 sections in Netivot 250-1950 ₪
moving bookcase 4 sections in Netivot 250-2000 ₪
moving vertical bookcase 4 sections in Netivot 250-2200 ₪
moving bookcase 8 sections in Netivot 250-650 ₪
moving bookcase 16 sections in Netivot 250-700 ₪
moving bookcase 25 sections in Netivot 250-950 ₪
moving tv stand middle in Netivot 250-280 ₪
moving tv stand big in Netivot 250-850 ₪
moving nightstand in Netivot 250-900 ₪
moving chest of drawers 1 door in Netivot 250-320 ₪
moving high chest of drawers 1 door in Netivot 250-380 ₪
moving chest of drawers 2 doors in Netivot 250-430 ₪
moving high chest of drawers 2 doors in Netivot 250-520 ₪
moving chest of drawers 3 doors in Netivot 200-600 ₪
moving high chest of drawers 3 doors in Netivot 200-550 ₪
moving chest of drawers 4 doors in Netivot 200-500 ₪
moving high chest of drawers 4 doors in Netivot 200-470 ₪
moving console mirror middle in Netivot 200-450 ₪
moving console mirror big in Netivot 200-400 ₪
moving wardrobe 1 door in Netivot 200-300 ₪
moving wardrobe 2 doors in Netivot 200-350 ₪
moving wardrobe 3 doors in Netivot 200-800 ₪
moving wardrobe 4 doors in Netivot 200-1200 ₪
moving wardrobe 5 doors in Netivot 200-1000 ₪
moving wardrobe 6 doors in Netivot 200-1400 ₪
moving swaddling table in Netivot 200-250 ₪
moving chest of drawers in Netivot 200-1700 ₪
moving glass case s in Netivot 200-1900 ₪
moving glass case l in Netivot 200-1950 ₪
moving glass case m in Netivot 200-2000 ₪
moving bookcase in Netivot 200-2200 ₪
moving glass cabinet display case narrow in Netivot 200-650 ₪
moving glass cabinet display case 2 doors in Netivot 200-700 ₪
moving glass-door cabinet in Netivot 200-950 ₪
moving glass-door cabinet 3 doors in Netivot 200-280 ₪
moving high narrow bookcase in Netivot 200-850 ₪
moving low narrow bookcase in Netivot 200-900 ₪
moving low bookcase in Netivot 200-320 ₪
moving wide bookcase in Netivot 200-380 ₪
moving wall mounted shelves s in Netivot 200-430 ₪
moving wall mounted shelves l in Netivot 200-520 ₪
moving wall mounted shelves xl in Netivot 100-600 ₪
moving wall shelves s in Netivot 100-550 ₪
moving wall shelves l in Netivot 100-500 ₪
moving wall shelves xl in Netivot 100-470 ₪
moving wall shelves 2x s in Netivot 100-450 ₪
moving wall shelves 2x l in Netivot 100-400 ₪
moving wall shelves 2x xl in Netivot 100-300 ₪
moving shelf for shoes in Netivot 100-350 ₪
moving shoe storage 2 sections in Netivot 100-800 ₪
moving shoe storage 3 sections in Netivot 100-1200 ₪
moving shoe storage 4 sections in Netivot 100-1000 ₪
moving sideboard m in Netivot 100-1400 ₪
moving sideboard l in Netivot 100-250 ₪
moving plastic bookcase s in Netivot 100-1700 ₪
moving plastic bookcase l in Netivot 100-1900 ₪
moving plastic bookcase xl in Netivot 100-1950 ₪
moving wall clock in Netivot 100-2000 ₪
moving floor clock in Netivot 100-2200 ₪
moving aquarium (volume: 100 l.) in Netivot 100-650 ₪
moving aquarium (volume: 200 l.) in Netivot 100-700 ₪
moving aquarium (volume: 300 l.) in Netivot 100-950 ₪
moving aquarium (volume: 400 l.) in Netivot 100-280 ₪
moving picture without a mat s in Netivot 100-850 ₪
moving picture in a frame under glass s in Netivot 100-900 ₪
moving picture without a mat m in Netivot 100-320 ₪
moving picture in a frame under glass m in Netivot 100-380 ₪
moving picture without a mat l in Netivot 100-430 ₪
moving picture in a frame under glass l in Netivot 100-520 ₪
moving picture without a mat xl in Netivot 150-600 ₪
moving picture in a frame under glass xl in Netivot 150-550 ₪
moving picture without a mat xxl in Netivot 150-500 ₪
moving picture in a frame under glass xxl in Netivot 150-470 ₪
moving picture xxxl in Netivot 150-450 ₪
moving mirrors s in Netivot 150-400 ₪
moving mirrors m in Netivot 150-300 ₪
moving mirrors l in Netivot 150-350 ₪
moving mirrors xl in Netivot 150-800 ₪
moving carpet s in Netivot 150-1200 ₪
moving carpet m in Netivot 150-1000 ₪
moving carpet xl in Netivot 150-1400 ₪
moving cardboard box s in Netivot 150-250 ₪
moving cardboard box m in Netivot 150-1700 ₪
moving cardboard box l in Netivot 150-1900 ₪
moving cardboard box xl in Netivot 150-1950 ₪
moving suitcase s in Netivot 150-2000 ₪
moving suitcase l in Netivot 150-2200 ₪
moving suitcase xl in Netivot 150-650 ₪
moving bag s in Netivot 150-700 ₪
moving bag m in Netivot 150-950 ₪
moving bag xl in Netivot 150-280 ₪
moving trainer multi in Netivot 150-850 ₪
moving tennis table in Netivot 150-900 ₪
moving trampoline s in Netivot 150-320 ₪
moving scooter in Netivot 150-380 ₪
moving bicycle in Netivot 150-430 ₪
moving kids' bike in Netivot 150-520 ₪
moving bike trainer m in Netivot 600-600 ₪
moving bike trainer xl in Netivot 600-550 ₪
moving trainer treadmill in Netivot 600-500 ₪
moving trainer treadmill xl in Netivot 600-470 ₪
moving dumbbells in Netivot 600-450 ₪
moving outdoor table s in Netivot 600-400 ₪
moving outdoor table l in Netivot 600-300 ₪
moving outdoor table xl in Netivot 600-350 ₪
moving glass outdoor table in Netivot 600-800 ₪
moving outdoor table with 2 benches in Netivot 600-1200 ₪
moving beach deckchair in Netivot 600-1000 ₪
moving deckchair in Netivot 600-1400 ₪
moving garden chair in Netivot 600-250 ₪
moving garden chair 2x in Netivot 600-1700 ₪
moving outdoor table in Netivot 600-1900 ₪
moving ladder in Netivot 600-1950 ₪
moving plastic chair in Netivot 600-2000 ₪
moving outdoor rocking bench in Netivot 600-2200 ₪
moving brazier l in Netivot 600-650 ₪
moving brazier xl in Netivot 600-700 ₪
moving potted plants s in Netivot 600-950 ₪
moving potted plants m in Netivot 600-280 ₪
moving potted plants in Netivot 600-850 ₪
moving potted plants l in Netivot 600-900 ₪
moving potted plants xl in Netivot 600-320 ₪
moving potted plants xxl in Netivot 600-380 ₪
moving closed door wardrobe (1 section) in Netivot 600-430 ₪
moving closed door wardrobe (2 sections) in Netivot 600-520 ₪
moving closed door wardrobe (3 sections) in Netivot 1000-600 ₪
moving closed door wardrobe (4 sections) in Netivot 1000-550 ₪
moving closed door wardrobe (5 sections) in Netivot 1000-500 ₪
moving closed door wardrobe (6 sections) in Netivot 1000-470 ₪
moving wardrobe in Netivot 1000-450 ₪
moving wardrobe middle in Netivot 1000-400 ₪
moving wardrobe with drawers in Netivot 1000-300 ₪
moving low closed door wardrobe (1 section) in Netivot 1000-350 ₪
moving low closed door wardrobe (2 sections) in Netivot 1000-800 ₪
moving low closed door wardrobe (3 sections) in Netivot 1000-1200 ₪
moving low closed door wardrobe (4 sections) in Netivot 1000-1000 ₪
moving low closed door wardrobe (5 sections) in Netivot 1000-1400 ₪
moving low closed door wardrobe (6 sections) in Netivot 1000-250 ₪
moving shelving s in Netivot 1000-1700 ₪
moving shelving m in Netivot 1000-1900 ₪
moving shelving xl in Netivot 1000-1950 ₪
moving storage combination with drawers in Netivot 1000-2000 ₪
moving glass storage combination with drawers in Netivot 1000-2200 ₪
moving corner shelving unit in Netivot 1000-650 ₪
moving narrow shelving unit in Netivot 1000-700 ₪
moving narrow storage combination with filing in Netivot 1000-950 ₪
moving narrow storage combination with filing (glass) in Netivot 1000-280 ₪
moving drawer unit in Netivot 1000-850 ₪
moving console table in Netivot 1000-900 ₪
moving table l in Netivot 1000-320 ₪
moving table xl in Netivot 1000-380 ₪
moving ergonomic desk in Netivot 1000-430 ₪
moving table with storage l in Netivot 1000-520 ₪
moving table with storage xl in Netivot 800-600 ₪
moving ergonomic desk + console table in Netivot 800-550 ₪
moving ergonomic desk with storage + console table in Netivot 800-500 ₪
moving table with shelves in Netivot 800-470 ₪
moving office conference table in Netivot 800-450 ₪
moving office conference table l in Netivot 800-400 ₪
moving office conference table xl in Netivot 800-300 ₪
moving 2x filing cabinet in Netivot 800-350 ₪
moving 3x filing cabinet in Netivot 800-800 ₪
moving 4x filing cabinet in Netivot 800-1200 ₪
moving 5x filing cabinet in Netivot 800-1000 ₪
moving metal cabinets for documents in Netivot 800-1400 ₪
moving metal cabinet for documents in Netivot 800-250 ₪
moving cabinet (format а1) in Netivot 800-1700 ₪
moving cooler s in Netivot 800-1900 ₪
moving cooler l in Netivot 800-1950 ₪
moving cooler xl in Netivot 800-2000 ₪
moving water bottle in Netivot 800-2200 ₪
moving safe s in Netivot 800-650 ₪
moving safe m in Netivot 800-700 ₪
moving safe l in Netivot 800-950 ₪
moving safe xl in Netivot 800-280 ₪
moving safe xxl in Netivot 800-850 ₪
moving printer xl in Netivot 800-900 ₪
moving printer l in Netivot 800-320 ₪
moving computer in Netivot 800-380 ₪

לפני שאתם יוצאים מהאתר

השאירו את הטלפון שלכם

ואנחנו נוזיל לכם כל הצעת מחיר

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו